Van scholaster tot directeur

Het schoolplein van de katholieke jongensschool St. Antonius in de Koestraat. Deze school heeft van 1918 tot 1979 dienst gedaan.

1311 Theodoricus Volucris (Voghels), scholaster van de Latijnse school.
1326 Latijnse school krijgt een tweede schoolmeester erbij, Wilhelmus.
1461 Jan Wouter Weselszoon, schoolmeester. Salaris 17 pond en 4 stuivers per jaar plus schoolgeld per kind. Stad verlangt inspraak in de aanstelling van schoolmeesters, omdat de stad de kosten van de school en het salaris van de meester betaalt.
1462 De straat achter de Geertruidskerk wordt Scoelstrate (Schoolstraat) genoemd naar de Latijnse school die zich hier bevond.
1490 Particuliere scholen worden ‘bijscholen’ genoemd en moeten van het stadsbestuur aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder de eis dat de schoolmeester de kinderen opvoedt in tucht, gehoorzaamheid, deugd, geleerdheid en de “vreze Gods”.
1527 Cornelis Guarini, rector Latijnse school. Geestelijke, verbonden aan de kerk, maar door de stad betaald.
1577 Er is sprake van een Latijnse school en een Franse school.
1559 Melding van het bestaan van een aparte meisjesschool. De stad betaalt voor het onderhoud van het gebouw en voor de onderwijzeres.
1593 Gerart Verschuyr uit Utrecht aangesteld als rector. Salaris 150 Caroliguldens per jaar, een vrije woning, 80 tonnen turf en per kind 24 stuivers.
1595 Pieter Verwilt, tweede schoolmeester.
1596 Gerart Verschuyr richt samen met zijn vrouw een Franse school op voor meisjes, waarover mevrouw Verschuyr de scepter zwaait. Vakken: Frans, rekenen, cijferen, breien en naaien.
1620 Latijnse school wordt voortaan “Hoge Stadsschool” genoemd.
1620 Arthus van de Velde, rector Hoge Stadsschool, start een Franse school in het pand Elfhuizen 7 (De Schenckkan).
1634 Daniel van de Velde, opperschoolmeester Hoge Stadsschool en tevens voorlezer in de kerk. De school telt 164 leerlingen, zowel uit de stad als kostschoolkinderen.Vakken op de Stadsschool: Frans, Duits, lezen, schrijven, rekenen, cijferen, boekhouden, christelijke religie, goede zeden en manieren.
1681 De kapel van het voormalige Gasthuis wordt ingericht tot school voor weeskinderen, bekostigd door de Stedelijke Godshuizen.
1765 Simon van der Waal, rector Franse school en kostschool.30 kostschoolkinderen. De Franse school verhuist naar Markt 3.
1806 Algemene Onderwijswet wordt van kracht. Godsdienstonderricht krijgt neutrale christelijke grondslag. Specifiek godsdienstonderwijs dient buiten de school gegeven te worden. Alle scholen zijn openbare scholen, ondersteund door de overheid. Uitzonderingen zijn toegestaan voor scholen 1e klas (toebehorend aan een zedelijk lichaam, zoals diaconie, godshuizen, weeshuizen of de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen) en scholen 2e klas (particuliere scholen, zoals katholieke en protestantse scholen).
1822 Oprichting Franse dag- en kostschool voor meisjes met ongeveer twintig leerlingen. Deze school wordt in 1854 een openbare lagere meisjesschool en is in 1883 opgeheven.
1842 Stichting van een bewaarschool door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in het pand Brandestraat 8.
1843 De katholieke zusters van de Congregatie Zusters van Liefde beginnen een zondagsschool en een bewaarschool in een woonhuis in de Koestraat.
1844 De katholieke zusters beginnen een handwerkschool.
1853 Bouw van een nieuwe openbare lagere school met vier lokalen achter de kapel van het voormalige Gasthuis aan de Markt met onderwijzerswoning (Markt 50), betaald door de Stedelijke Godshuizen.
1858 Nuts bewaarschool wordt protestantse bewaarschool.
1861 De katholieke zusters beginnen een kostschool voor schipperskinderen. Deze kostschool heeft tot 1953 bestaan.
1883 Oprichting van een Rijksnormaalschool (kweekschool). Deze school wordt in 1915 weer opgeheven.
1894 Oprichting van een tekenschool, betaald door de Stedelijke Godshuizen.
1900 Op de tekenschool wordt onderricht gegeven in bouwkundig tekenen, in 1907 aangevuld met machinetekenen. In 1934 stopt het tekenonderwijs.
1901 De katholieke zusters openen de meisjesschool St. Jan voor lager en kleuteronderwijs in de Koestraat.
1918 In de Koestraat wordt de katholieke jongensschool St. Antonius voor lager onderwijs geopend.
1947 Start ambachtsschool in de Havenkazerne.
1959 Nieuwe ambachtsschool, LTS, geopend aan de Strijenlaan.
1963 Protestantse kleuterschool in de Brandestraat verhuist naar houten gebouwtje aan de Mauritsweg en krijgt de naam De Springplank.
1979 Opening nieuw scholencomplex van De Biekorf (neutraal) en Het Schrijverke (katholiek) aan de Elisabethstraat ter vervanging van de lagere en kleuterscholen in de stad.